V olších – Poklad z mokřin

Souřadnice: N 49°35.016´ E 14°40.670´

Odkaz na www.geocaching.com

Odkaz na www.geocaching.com

Rozsáhlý olšový luh, rozkládající se před námi, je tvořen ze značné části olší lepkavou. Jako přimíšené dřeviny se vyskytuje jasan ztepilý a javor mléč, dosazen sem byl smrk ztepilý. Z keřů zde roste střemcha obecná, na okrajích olšiny bez černý. V mokřadní olšině najdeme v časném jaru rozsáhlé porosty bledule jarní, vyskytuje se i svěže zelený mokrýš střídavolistý nebo žlutě kvetoucí orsej jarní. 

Po odeznění se v olšině objeví vysoké byliny jako je olšina

starček hajní nebo netýkavka nedůtklivá. Celá olšina se nachází při drobném potoku, ke kterému se připojují další pramenné stružky. Celá plocha je tak velmi zamokřená.

Bledule jarní je vytrvalá bylina s podzemní cibulí. Význačná je svým květem s bílou zvonkovitou korunou se žlutými nebo nazelenalými skvrnkami.  Kvete od února do března. V zahradách se bledule jarní pěstuje již od začátku 15. století, v dnešní době je v prodeji i řada kultivarů původního druhu. Zdejší bohatá populace je původním přírodním výskytem tohoto druhu a proto bylo území vyhlášeno přírodní památkou.


Bledule jarní  mokrýš střídavolistý orsej přeslička
Keš je umístěna na kraji olšiny, a proto je třeba se následně podívat hlouběji do porostu. Povšimněte si letitých olší - často několik kmenů vyrůstá v kruhu z jednoho místa. Kdysi byl na tomto místě pařez a nové stromky vyrostly z výmladků u tohoto pařezu. Pařez časem zetlel, ale stromy zůstaly v kruhu. Tento typ lesa nazýváme pařezina. Z pařezin se získávalo zejména palivové dříví menších průměrů seřezáváním dílčích kmenů, časté bylo zejména u dřevin s dobrou tvorbou výmladků z pařezů – habru, dubu i olše. U buku a smrku je obvyklým typem pěstování kmenovina, kdy strom má jeden kmen. Kmenovinu můžeme vidět v hospodářských smrčinách za cestou. Povšimněte si také, že olše mají na lokalitě vyvinuty chůdovité kořeny, které zajišťují stabilitu v zamokřeném terénu.

padlé dřevo Lesníci mají v lesích vylišeny podle přírodních podmínek lesní typy, resp. soubory lesních typů. Základem pro stanovení lesního typu je lesní vegetační stupeň podle nadmořské výšky a pak obsah živin a vody v lesních půdách. Na naší lokalitě je v lesnických mapách vylišen soubor lesních typů 3L - Jasanová olšina. Nacházíme se ve třetím vegetačním stupni (dubobukovém) a na lužním stanovišti. Pro každý soubor lesních typů mají lesníci vytvořenu přirozenou dřevinnou skladbu. V hospodářských lesích je často na úkor přirozených dřevin zastoupena hospodářská dřevina, nejčastěji smrk nebo borovice. Znalost a využívání lesnické typologie stanovišť je jednou z cest k pěstování zdravějších lesů.

typologie Výřez typologické mapy pro území V olších. Zdroj: mapový server ÚHÚL Brandýs nad Labem

Území přírodní památky V olších je ve vlastnictví Obce Miličín, olšina je v péči ČSOP Vlašim. Postupně jsou odstraňovány nevhodně dosazené smrky, jsou sledovány počty bledulí.

Nápověda pro poklad  V olších:
Pod pařezem.

Autor textu a fotografií: Ing. Mgr. Martin Klaudys
 


 

 


copyright © 2023 blanicti-rytiri.cz |  realizace Tre.cz |  Přihlásit se